google-site-verification=Gdk6XIqykrSM3xY6vEXmK68xfoQm184kLSWTFrEQxL8

Fraværspolitik

Fraværspolitik

 • Registrering sker straks ved begyndelsen af undervisningen
 • Hvis eleven ikke møder rettidigt, skal eleven registreres fuldt ud fraværende
 • Hvis eleven afbryder sin deltagelse i undervisningen og ikke opfylder sin mødepligt, skal eleven registreres fuldt ud fraværende.
 • Lærerne sikrer, at elevernes eventuelle fravær registreres i Lectio.
 • Eleverne kontrollerer jævnligt fraværsregistreringen i Lectio. Eleven kan inden for en uge gøre indsigelse overfor en fraværsregistrering til den lærer, der har foretaget registreringen.
 • Alle elever har pligt til at angive årsag til fravær i Lectio.
 • Hvis en elev er fraværende, har eleven selv pligt til at orientere sig om klassens arbejde.
 • Elever, der på grund af sygdom ikke kan deltage i undervisningen/aflevere skriftlige opgaver, angiver fraværsårsagen i Lectio senest to døgn efter fraværet.
 • Normalt gælder registreringen for et år ad gangen.
 • Eleven underskriver en elevkontrakt mhp. at mindske det fysiske/skriftlige fravær.

Skriftligt fravær

 • Ved skoleårets start opretter klassernes/holdenes lærere opgaverne i Lectio og anfører omfanget af fordybelsestid og afleveringsfrist.
 • Afleverede skriftlige opgaver skal være udarbejdet af eleven selv evt. i samarbejde med en arbejdsgruppe. Det skal fremgå af lærerens instruktioner om en opgave er individuel eller en gruppeopgave.
 • Læreren vurderer, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at sende eleven i ”Studierummet’ for at skrive opgaven. Er dette tilfældet, aftaler læreren med eleven, at opgaven – uanset om den er færdig eller ej – afleveres umiddelbart efter lektionen.
 • Læreren vurderer, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at træffe nærmere aftale med eleven om afleveringen af manglende opgaver.
 • Når en elev afleverer en opgave, registrerer læreren opgaven i Lectio som ”afleveret 0% fravær”, uanset om opgaven er afleveret for sent. Eleven kan dog ikke forvente at få feedback på en for sent afleveret opgave. 

Optællingsdage for fravær

Der er 6 optællingsmåneder på et skoleår:

 1. Ultimo september
 2. Ultimo oktober
 3. Ultimo november
 4. Primo januar
 5. Primo marts
 6. Medio april

På de respektive optællingsdage udsendes advarsler, indstilling til eksamen i afsluttende fag, fratagelse af SU og udmeldelse eller miste retten til at gå til eksamen i et eller flere fag.

Fraværsgrænse

Når en elev overskrider en grænse på 10 % fravær for perioden udsendes advarsler med opfølgende samtaler med den pædagogiske leder. Hvis fraværet fortsætter vil yderligere sanktioner falde (jf. optællingsmånederne).

Nedsættelse af elevbetaling

Hvis en elev har under 2 % almindeligt og skriftligt fravær fra august til april måned, vil eleven få nedsat elevbetaling i maj og juni måned med 500 kr. pr. måned.

Snyd og plagiat

I de seneste år er der kommet flere opgavecentraler på Internettet, hvor du kan hente besvarelser til dine opgaver, hvilket er snyd! At snyde er både forkert og et tillidsbrud mellem dig og din lærer. Det er også uklogt at aflevere andres besvarelser i dit eget navn, og du opnår ikke det, der er målet med undervisningen, nemlig at lære noget.

Skolens snydepolitik tager udgangspunkt i Undervisningsministeriet og uddannelseskrav til skriftlige eksamensbesvarelser. Det er fx snyd, hvis:

 • En elev afleverer en opgave, de ikke selv har lavet.
 • En elev anvender dele af opgaver, de selv tidligere har afleveret, uden at angive det
 • En elev skriver helt eller delvist af efter andre elever
 • En elev anvender kilder uden at angive dem
 • En elev anvender uretmæssig hjælp eller ikke-tilladte hjælpemidler til at udarbejde en opgave.
 • En kopieret eller downloadet opgave får karakteren -3
 • Efter snyd har læreren ret til at kræve de efterfølgende opgaver skrevet i hånden.

Ved snyd taler faglærer med eleven. Herefter foretages en indrapportering af snyd til ledelsen. Når eleven er indrapporteret for snyd, tildeles eleven et klip ud af 3 klip. Snyd bliver registreret i Lectio.  Hvis plagiering finder sted igen, bliver eleven bortvist fra skolen efter en samtale med rektor.

 

Skolen abonnerer på et plagiatkontrolsystem, Urkund, som er et program, der afslører plagiat. Er du i tvivl om, hvad der er plagiat, kan du på stopplagiat.nu læse om, hvordan du citerer korrekt, og dokumenterer, hvilken litteratur du har brugt i din opgave, så det er tydeligt, hvad der er din egen tekst, og hvad du har fra andres tekster.

Sanktioner

 • Pædagogisk tilrettevisning: En alvorlig samtale med vicerektor
 • Mundtlig advarsel: En alvorlig samtale med vicerektor og det noteres, at der er givet en advarsel
 • Skriftlig advarsel: Advarslen sendes til eleven og dennes forældre (hvis elever er undergivet forældremyndighed)
 • Udelukkelse fra konkrete aktiviteter og arrangementer.
 • Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i op til 10 dage på et skoleår.
 • Henvisning til at aflægge prøve i alle fag, der kan afsluttes med prøve på det pågældende klassetrin.
 • Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende skoleår. Prøve i det eller de pågældende fag skal aflægges det følgende år, hvis rektor træffer beslutning om, at den pågældende elev på trods af en eller flere manglende prøver kan oprykkes til næste klassetrin.
 • Bortvisning (udskrivning).
 • Fratagelse af SU ved studieinaktivitet, indtil uddannelsesstedet erklærer eleven studieaktiv igen.