google-site-verification=Gdk6XIqykrSM3xY6vEXmK68xfoQm184kLSWTFrEQxL8

Skriftlighedsstrategi

Fokus på skriftlighed

På Københavns Private Gymnasium har vi særligt fokus på elevernes skrivekompetencer. I skoleåret 2014/2015 og 2015/2016 udviklede vi en skriftlighedsstrategi, som vi løbende justerer.

Vi ved at skriftlighed spiller en central rolle for vores elevers uddannelsessucces.

Vi arbejder med skriftlighed i alle fag.

Lovgrundlag

I Bilag 4 til STX-bekendtgørelsen findes det lovgivningsmæssige grundlag for skriftlighed i gymnasiet.

KPG’s skriftlighedsstrategi inddrager tre aspekter

 • Evaluering / feedback
 • Skriftligt fravær
 • Plagiat

     

Konkrete tiltag som forbedrer elevernes skriftlighed

 • Vi har forlænget vores undervisningsmoduler til 90 minutter, så der er plads til skriftlighed i alle moduler.
 • Vi afholder pædagogiske dage, hvor lærerne udvikler nye metoder til arbejdet med skriftlighed.
 • Vi har indført øget omlagt skriftlighed i dansk, matematik og engelsk, så eleverne får støtte undervejs i skriveprocessen.
 • Vi afholder skriveworkshops for elever som har brug for ekstra støtte til at få lavet deres afleveringer.

Evaluering / feedback

Evaluering er det centrale omdrejningspunkt i vores skriftlighedsstrategi.

Vi evaluerer både summativt og formativt, men vi har hovedvægt på den formative evaluering. Det vil sige, at vi prioriterer konkret feedback til eleverne i stedet for blot at give karakterer.

Eleverne får standpunktskarakterer to gange om året og årskarakter i slutningen af året.

Alle elever skal have en formativ evaluering efter de to første karaktergivninger samt inden den sidste karaktergivning. Pointen er, at eleverne skal vide, hvor de ligger i forhold til karakter og fagligt niveau.

Desuden skal eleverne to gange i løbet af et skoleår lave en selvevaluering, hvor den enkelte elev evaluerer sig selv og sin lærer.

Det konkrete arbejde med feedback

I de enkelte fag arbejder vi konkret med udviklingen af den formative evaluering. Vi arbejder blandt andet med:

 • Fokuserede mål og fokuseret retning
 • Retteark hvor elever noterer og retter egne fejl
 • Genafleveringer
 • At vise eksemplariske løsninger af en opgave
 • At påpege både gode og dårlige aspekter i elevernes opgaver
 • Kollaborativ skrivning
 • Peer feedback
 • Omlagt skriftlighed
 • Sociale web-værktøjer som muliggør løbende feedback
 • Selvevalueringer der fremmer refleksion
 • Logbøger

Skriftligt fravær

Faglærerne holder løbende øje med om elever mangler at aflevere opgaver.

Faglærerne og klasselæreren er i tæt dialog med elever som har skriftligt fravær.

Det påvirker elevens standpunktskarakter, hvis eleven har skriftligt fravær.

Klassens lærerteams laver en samlet oversigt over hvilke elever, der har skriftligt fravær.

Skolen organiserer studiecaféer og skrive camps. Elever med skriftligt fravær bliver pålagt at møde op i studiecaféen eller til en skrive camp.

Plagiat

I tilfælde af plagiat afviser vi opgaven, og eleven skal aflevere en ny opgave.

Hvis en lærer opdager snyd, vil det blive indberettet til klasselæreren og klassens øvrige lærere samt ledelsen.

Hvis en elev har snydt i en opgave, skal eleven møde op til skrive camp, hvor opgaven skrives under tilstedeværelse af en lærer eller ledelsesrepræsentant.

I tilfælde af at en elev har snydt fire gange, medfører det bortvisning fra skolen.

Vi ved at elevernes studiekompetence er afgørende for om de plagierer. Derfor hjælper vi dem – særligt i 1.g og 1.hf – med at forstå og komme i gang med deres opgaver.