google-site-verification=Gdk6XIqykrSM3xY6vEXmK68xfoQm184kLSWTFrEQxL8

[A /]

Kære Gymnasieelev!

I denne online Elev-ABC har vi samlet informationer, som kan hjælpe dig gennem den første tid på skolen. Elev-ABC’en vil sikkert også være god at slå op i gennem hele din gymnasietid.

Hvis du er i tvivl om noget og ikke kan finde svaret i elev-ABC’en, er du altid velkommen til at henvende dig på skolens kontor.

Hasan Ademovski, Rektor

 
 
Elev – ABC
Hvor finder man informationer?

Vi lægger vægt på, at du er så godt informeret som muligt. Her er et overblik over, hvor man finder informationer:

 • Denne elev-ABC giver dig praktiske informationer om dagligdagen på skolen.
 • På skolens hjemmeside finder du generelle informationer og en nyhedsoversigt, der løbende opdateres.
 • Vi anvender skemaprogrammet Lectio. På Lectio kan du finde skema- og lektieoplysninger samt beskeder om interne nyheder. Du kan også se dit eventuelle fravær. Du får et personligt login, og du skal logge ind hver dag.
Åbningstider

Du kan komme ind på skolen fra klokken 8.30, og skolen lukker klokken 17.00. Der bliver automatisk låst af, men pavillonen og study hall vil stadig kunne benyttes efter aftale.

Adresseændringer
Hvis du flytter til en ny adresse, er det meget vigtigt, at du hurtigst muligt meddeler det til kontoret, så skolen kan kontakte dig, hvis der er brug for det.
Aflevering af skriftlige opgaver

Du skal aflevere opgaver til tiden. Afleveringsfristen for den enkelte skriftlige opgave kan ses under ‘opgaver’ på Lectio. Hvis en opgave ikke afleveres til tiden, skal du aftale en ny afleveringsdato med din lærer.

Hvis en opgave afleveres for sent, får man automatisk 100% fravær for den aflevering i Lectio. Fraværet reduceres til 0%, når man efterfølgende afleverer opgaven, hvis læreren kan godkende det som en aflevering. Du får ikke feedback på en opgave, der er for sent afleveret.

Hvis du har været syg eller fraværende af anden grund, på det tidspunkt en opgave skulle afleveres, så kontakt din lærer og få en aftale med ham/hende.

Alkohol/rusmidler
Enhver form for brug af alkohol og andre rusmidler på skolen er strengt forbudt. Man må ikke møde op på skolen, hvis man er beruset. Overtrædelse medfører bortvisning.
Årsprøver
Der holdes skriftlige og mundtlige årsprøver for gymnasieeleverne i 1. og 2.g, og disse ligger i sidste del af skoleåret. Skolen planlægger årsprøverne ud fra det, der er muligt og nødvendigt, efter at de egentlige eksaminer er meldt ud fra ministeriet.

Årsprøverne er en værdifuld prøve i at gå til skriftlig eksamen. Det er her, du lærer, hvordan skriftlig eksamen fungerer for dig, fx hvor mange læremidler, du kan nå at bruge under prøven.

Der er mødepligt til årsprøver, og man kan ikke rykke op på næste klassetrin, hvis man mangler en årsprøve.

Bestyrelse for Københavns Private Gymnasium

Københavns Private Gymnasium er en statslig, selvejende institution, hvis øverste myndighed er en bestyrelse. Formanden er Aykut Kilic. På skolens hjemmeside findes også oversigt med den øvrige bestyrelse.

Hvert år vælger elevrådet en elev som skal repræsentere eleverne i bestyrelsen. Den nuværende elevrepræsentant er Esma fra 2.z.

Buskort/ungdomskort til bus og tog
Som elev på Københavns Private Gymnasium kan du søge om at få rabat på den daglige transport til skolen. Du skal gå ind på hjemmesiden www.ungdomskort.dk for at søge via et selvbetjeningssystem. Du skal være studieaktiv for at du kan få rabat. Det er skolen der afgør, om du er studieaktiv.

Du er tidligst berettiget fra den dag, du taster din ansøgning i selvbetjeningssystemet. Du må regne med op til to ugers sagsbehandlingstid fra du har tastet din ansøgning, til du modtager en godkendelse. Herefter må du regne med en vis leveringstid, før du får dit ungdomskort fra trafikselskabet. Det er derfor vigtigt, at du søger i god tid, så du når at få dit ungdomskort før skolen starter.

Bøger og bogaflevering

De fleste bøger vi bruger, er ibøger, som I får adgang til via et login.

I nogle tilfælde bruger vi også almindelige bøger. Bøgerne udleveres af dine lærere, og du skal kvittere med din underskrift, hver gang du modtager en bog. Hvis du er syg den dag, klassen får en bog udleveret, skal du selv afhente bogen og kvittere for den på kontoret. Husk at skrive navn og klasse i dine bøger. Så snart du ved hvilke fag, du skal til eksamen i, skal du aflevere bøger i de fag du ikke skal op i. Hver gang du har været til eksamen i et fag, skal du aflevere bøgerne fra faget samme dag eller hurtigst muligt herefter. Dette gælder eksamensfag, men ikke årsprøvefag, da du jo næste skoleår skal fortsætte med de fag, du er til årsprøve i. Følg med på Lectio!

Computere/it-udstyr
Skolen ønsker at gøre elever opmærksom på, at al aktivitet på gymnasiets netværk automatisk bliver overvåget og logget.

Du må meget gerne bruge egen computer i timerne, men sørg for at have et godt batteri, da der kun i begrænset grad findes el-stik. Skolen stræber i høj grad efter, at der er mulighed for el-stik til alle elever, men af praktiske årsager, er det altid godt, at man oplader hjemmefra. For din egen skyld må du kun anvende din computer til undervisning i undervisningen. Altså er det ikke hensigtsmæssigt at anvende computeren til alt muligt andet.  I tilfælde af at elever gentagne gange overtræder denne regel, kan man blive udelukket fra skolens netværk, og ved yderligere gentagelser vil sagen blive overdraget til rektor, som vurderer, hvilken sanktion der evt. skal iværksættes.

Computer under eksamen

Ved eksamen skal du bruge computer. Du skal selv medbringe computer.

I nogle fag er der delprøver, hvor man ikke må bruge computer. Lærerne og ledelsen vil orientere i god tid om reglerne for brug af computer ved eksamen.

Dimission

I skoleåret 2019/2020 holder vi dimission lørdag den 27/6. Denne dag får afgangseleverne udleveret deres eksamensbeviser under festlige former. Forældre og søskende er velkomne til en dag med musik, fejring og glæde over vores dimittender.

Eksamen

Afsluttende prøver til studentereksamen, der afholdes i maj-juni, omfatter dels skriftlige, dels mundtlige prøver, der aflægges ved udgangen af det skoleår, hvor undervisningen i fagene afsluttes.

Hf-elever skal til eksamen i alle fag, mens stx-elever skal op i otte prøver i alt over de tre år + et studieretningsprojekt, der skrives i 3.g.

Stx-elever kommer som regel op i skriftlig eksamen i alle sine A-niveaufag (undtagen i historie) og desuden muligvis mundtligt i alle sine A-niveaufag.

Alle stx-elever skal op til mundtlig eksamen med udgangspunkt i deres studieretningsprojekt i slutningen af 3.g.

Hvis en elev ikke har engelsk A eller matematik A, kan vedkommende skulle aflægge skriftlig prøve i faget/fagene på B-niveau.

Opgaver til skriftlige prøver til studentereksamen stilles af Undervisningsministeriet, og de er fælles for samtlige elever i landet, der skal til studentereksamen i det pågældende fag det år. Det er ligeledes Undervisningsministeriet, der fastsætter, hvilke fag den enkelte elev skal til eksamen i.

De karakterer, man får til eksamen, overføres til eksamensbevisets prøvekarakterkolonne. På beviset findes også en årskarakterkolonne, og eksamensresultatet beregnes som et vægtet gennemsnit af samtlige karakterer på beviset. Fag på A-niveau samt studieretningsprojektet indgår med vægten 2, fag på B-niveau og almen studieforberedelse med vægten 1½ og fag på c-niveau med vægten 1. Intet fag kan vægtes med mere end 2, så hvis der er flere karakterer, deles vægten ligeligt mellem dem. Det betyder fx, at et A-niveaufag som dansk, der indgår med både en mundtlig og en skriftlig karakter, ikke vægtes yderligere.

For at bestå eksamen kræves, at det vægtede gennemsnit af de medtællende karakterer er mindst 02.

Her kan du læse mere om, hvordan man udregner sit karaktergennemsnit.

Ekskursioner, studierejser og udvekslingsrejser

Det er vigtigt en gang imellem at flytte undervisningen ud af klasselokalerne og ud i ”virkeligheden”, så der arrangeres både kortere og længere ekskursioner i gymnasiet.

Den største ekskursion er studieturen, som ligger i 2.g og 1.hf.

En studietur varer normalt 5 dage. Hver elev betaler 4000 kroner for studieturen, hvis den foregår i Europa, og derudover skal eleverne og betale måltider og egne lommepenge. Afvigelser informeres man særligt om.

Der er som udgangspunkt mødepligt til ekskursioner. Der arrangeres alternativ undervisning til elever, der ikke deltager, og de må regne med at skulle lave en større indsats for at lære det samme på skolen, som de rejsende lærer på turen.

Som deltager i rejser med Københavns Private Gymnasium er man forpligtet til at overholde både de almindelige regler, der gælder for god opførsel og de forskrifter, som lærerne stiller op. Vi opholder os som gæster i et andet land og må derfor indrette os efter de normer og omgangsformer, som er gældende der. Det indskærpes især, at:

·        der er mødepligt til de aftalte programpunkter.

·        alle elever skal overnatte på den angivne adresse.

·        der skal være absolut ro på hotellerne.

·        ingen elever færdes alene – altid mindst to og to.

Overtrædelse af disse regler kan medføre, at den pågældende elev sendes hjem for egen regning.

Elevråd

Hver klasse vælger to repræsentanter som begge deltager i elevrådets møder hver måned.

Hvis der er noget man som elev eller klasse ønsker at forandre på skolen, er det elevrådet, man skal gå til. Elevrådet er nemlig med til at stille spørgsmål og diskutere på vegne af alle elever og føre samtaler eller holde møder med ledelsen.

Elevrådet engagerer sig i skolelivet og elevernes rettigheder og vilkår. Elevrådet er også med til at fremme trivsel og fællesskab på skolen gennem afholdelse af fredagscaféer og andre arrangementer.

Læs mere om elevrådet her.

Esport-coach
Skolen har ansat nogle esport-coaches, som træner eleverne på vores esportsakademi.
Evaluering
Vi evaluerer både selve undervisningen og den enkelte elevs faglige standpunkt. Mindst en gang om året evaluerer eleverne undervisningen i alle fag og den enkelte lærers arbejde. Derudover evaluerer lærere og elever løbende undervisningen i de forskellige fag. Vi vil meget gerne høre elevernes meninger om undervisningen, så vi løbende kan justere undervisningen og opnå mest mulig læring for alle elever.

Evalueringen af elevernes faglige standpunkt foregår gennem karaktergivning og en løbende dialog mellem elever og lærere.

Ferieplan 2019/2020

 

Første skoledag efter sommerferien Onsdag d. 14/8 2019
Efterårsferie 2019 Uge 42
Juleferie 2019 Mandag d. 23/12 – Fredag d. 3/1
Vinterferie 2020 Uge 7
Påskeferie 2020 Mandag d. 6/4 – mandag d. 13/4
Store bededag 2020 Fredag d. 8/5
Kr. Himmelfart 2020 Torsdag d. 21/5 – fredag d. 22/5
Pinse 2020 Mandag d. 1/6
Sidste skoledag (1.hf, 1.g og 2.g) 2020 Onsdag den 24/6
Sidste mulige eksamensdag Onsdag den 26/6
Dimission 2020 Lørdag den 27/6
Forsikring
Skolen har ingen ansvars- / tyveriforsikring for eleverne.
Forældrekonsultation

I november måned udbyder skolen forældrekonsultationer for forældre til elever på første og anden årgang (både stx og hf).

I god tid inden mødet modtager du og dine forældre en mail om arrangementet, så I kan melde jer til konsultationen.

Førsteårselever kan få en samtale med klasselæreren samt faglærerne i dansk, matematik og engelsk.

Andenårseleverne får en samtale med klasselæreren, og forældrene skal på forhånd, når de melder sig til, bede klasselæreren om at indhente informationer fra de af elevens faglærere, forældrene gerne vil høre fra.

Forsømmelser

Der er mødepligt i gymnasiet. Det betyder, at du har pligt til at følge undervisningen og til at aflevere de skriftlige opgaver til den aftalte tid. Du har herudover som gymnasieelev også pligt til at deltage i terminsprøver og ekskursioner.

Fravær
Al fravær fra undervisningen registreres og medtælles. Kommer man op til 10 minutter for sent til et modul, medfører det 11% fravær. Hvis man er fraværende op til halvdelen af modulet, medfører det 50% fravær, og hvis man er fraværende mere end halvdelen af modulet, medfører det 100% fravær.

”Lovligt fravær” eksisterer ikke, med mindre skolen beder dig deltage i en aktivitet. I så fald registreres du som fraværende af lærerne, men ledelsen godskriver fraværet, så det ikke medregnes i optælling af fraværet. Den eneste måde, hvorpå man kan få godskrevet sit fravær, er således, hvis det er skolen, der er skyld i elevens fravær.

 

Fysisk fravær

 • På Lectio kan eleven selv følge med i fraværsregisteringen, og eleven har selv ansvar for at påpege eventuelle fejl i registreringen ved henvendelse til faglæreren eller kontoret.
 • Alle elever har pligt til at angive årsag til fravær i Lectio.
 • Hvis en elev er fraværende, har eleven selv pligt til at orientere sig om klassens arbejde. Længerevarende fritagelse fra idrætsundervisningen kræver en udtalelse fra en specialist.
 • Planlagt fravær (fx session, borgerligt ombud og lignende) meddeles kontoret i god tid.
 • Læreren giver 11% fravær inden for de første 10 min.
 • Læreren retter fravær til 50% for elever der kommer mellem 10 min. og 45 min. for sent til et modul.
 • Efter de første 45 minutter registreres eleven for 100% fravær.
 • Læreren registrerer dog det fravær, der følger af, at elev går fra undervisningen før tid. Her kan der være tale om såvel 11% som 50% fravær.
 • Læreren noterer i lectio i feltet ud for elevens navn. ”Gået før tid”.

 

Optællingsdage

Der er 6 optællingsdage på et skoleår:

 • 1. Ultimo september
 • 2. Ultimo oktober
 • 3. Ultimo november
 • 4. Primo januar
 • 5. Primo marts
 • 6. Medio april

På de respektive optællingsdage udsendes advarsler, indstilling til eksamen i afsluttende fag, fratagelse af SU og udmeldelse eller miste retten til at gå til eksamen i et eller flere fag.

For 1.- og 2.g-elever opgøres fraværet også ved den sidste skoledag før eksamensperioden.

 

Fraværsgrænse

 • Når en elev overskrider en grænse på 10% fravær for perioden udsendes advarsler med opfølgende samtaler med den pædagogiske leder. Hvis fraværet fortsætter vil yderligere sanktioner falde (jf. optællingsdagene).

 

Skriftligt fravær

 • Ved skoleårets start opretter klassernes/holdenes lærere opgaverne i Lectio og anfører omfanget af fordybelsestid og afleveringsfrist. Som hovedregel afleverer eleverne opgaverne elektronisk via Lectio til den fastsatte afleveringsfrist.
 • En lærer og en elev kan aftale en anden afleveringsfrist, hvis årsagen er rimelig, og hvis eleven henvender sig i god tid. Læreren noterer i disse tilfælde aftalen i elevnoten i Lectio.
 • Når en elev afleverer en opgave, underretter eleven læreren skriftligt via lectio, hvorefter læreren registrerer opgaven i Lectio som ”afleveret 0% fravær”, uanset om opgaven er afleveret for sent. Eleven kan dog ikke forvente at få feedback på en for sent afleveret opgave.

 

Snyd og plagiat

 • En kopieret eller downloadet opgave får karakteren -3.
 • Efter snyd har læreren ret til at kræve de efterfølgende opgaver skrevet i hånden.

 

Advarsler og sanktioner

Hvis du har for stort fravær fra undervisningen og/eller forsømmelser med de skriftlige afleveringer, vil du få en mundtlig tilrettevisning af den pædagogiske leder med henblik på at ændre din adfærd. Hvis dit fravær fortsat stiger, medfører det flere sanktioner, der afpasses efter, hvor meget du har forsømt. Du kan som følge af manglende deltagelse i undervisningen og/eller skriftlige forsømmelser erklæres studieinaktiv og kan som sådan miste retten til at modtage SU. Rektor har desuden ret til fx at udelukke forsømmelige elever fra konkrete arrangementer og aktiviteter eller fra undervisningen. Rektor kan også beslutte, at en forsømmelig elev skal op til eksamen i alle fag det pågældende år, og i særligt graverende tilfælde kan eleven bortvises.

Når du er fraværende skal du meddele årsag via Lectios fraværsfunktion, så skolen kan vurdere, om du passer din uddannelse. Ved længerevarende sygdom skal du aflevere en lægeerklæring (som du eller dine forældre selv skal betale) på kontoret.

 

Nedsættelse af elevbetaling

 • Hvis en elev har under 2 % almindeligt og skriftligt fravær fra august til april måned, vil eleven få nedsat elevbetaling i maj og juni måned med 500 kr. pr. måned.
Fremmedsprog
Det er normalt ikke muligt at skifte 2. fremmedsprog, medmindre at man opnår dispensation til skift af 2. fremmedsprog. Begrundelsen herfor skal indgives skriftligt til sekretariatet.
Første skoledag

Første skoledag er i altid i starten af august.

Glemte sager
Alle fundne genstande som tøj, ure, smykker, nøgler og punge afleveres til receptionen, så det er også der, du skal henvende dig, hvis du har mistet noget.
Kalender

Lectio kan du se en månedlig oversigt over de små og store begivenheder, der finder sted uden for undervisningen (ferier, karaktergivning, prøver, fællestimer, arrangementer osv.). Den står under månedskalender. Her har du mulighed for at få et overblik over, hvornår der sker noget vigtigt over en længere periode.

De ændringer, der ikke er planlagt i forvejen, kan du finde under dagsændringer og ugeændringer. Du har pligt til at se på disse hver dag, da det fx er her, du kan se, om dine lærere er syge eller fraværende, og om der er andre ændringer i skemaet. Se også eget skema for daglige ændringer. Der kan være ændringer fra dag til dag, som betyder, at dit skema ændres. Du har mødepligt til al undervisning, også undervisning, der flyttes med kort varsel.

Lectio fungerer desuden som en planlægningskalender, hvor du kan se, hvad der undervises i hvornår, og hvornår du skal aflevere skriftlige opgaver. Og når du skal til eksamen, kan du se i Lectio, hvad du skal til eksamen i.

Karakterer og karaktergivning
I stx gives der standpunktskarakterer to gange om året: første gang i november og anden gang i februar/marts, og i maj gives der årskarakterer. Man kan se sine egne karakterer i Lectio, når man er logget på.

I forbindelse med karaktergivningen laver hver elev og lærerne sammen en evaluering af elevens arbejde.

Evalueringen laves efter de to første karaktergivninger samt før afgivelsen af årskarakteren. Pointen med evalueringerne er at den enkelte elev får indblik i sit faglige niveau og får hjælp til hvordan dette kan forbedres.

I hf gives ikke standpunktskarakterer og årskarakterer.

Klager
Alle lærerne vil meget gerne høre hvad vi kan gøre bedre eller hvis der er noget, som en elev ikke føler er i orden. Hvis en elev er utilfreds med noget i undervisningen, skal eleven først tage en samtale med den pågældende lærer. Hvis eleven stadig føler, at han eller hun ikke er blevet hørt, kan eleven tale med en ledelsesrepræsentant, og hvis eleven herefter stadig ønsker at gå videre med sin klage, skal klagen indleveres skriftligt til sekretariatet.
Kunstneriske fag
Det er normalt ikke muligt at skifte kunstnerisk fag, medmindre at man opnår dispensation til skift af kunstnerisk fag. Begrundelsen herfor skal indgives skriftligt til sekretariatet.
Matematikcenter
Om onsdagen kommer Matematikcenteret og hjælper elever, som ønsker hjælp i matematik og naturvidenskabelige fag. Dette er en god mulighed for dig, der gerne vil have lidt hjælp eller inspiration til dine opgaver og til dig der gerne vil mødes med dine studiekammerater og samarbejde, når der er både lærere og frivillige universitetsstuderende til stede. Skolen sørger for, at der er en hyggelig atmosfære hver gang.
Mobiltelefoner

Det er selvfølgeligt, at du ikke må bruge din mobiltelefon i timerne. I timerne skal de placeres i mobilholderen, som findes i hvert klasselokale.  Alle telefoner skal være slukket eller lydløse. Ved terminsprøver og eksamen skal du aflevere din mobiltelefon, inden prøven starter, og du kan få den igen, når du forlader prøven eller eksamen. Du skal sørge for at have navn på telefonen eller pakke den ind, så du kan genkende den blandt mange andre.

Mobning
Skolen accepterer ingen form for mobning, så vi griber ind, hvis vi bliver opmærksomme på, at det finder sted. Vi har udarbejdet en plan for, hvordan vi vil reagere, hvis vi får mistanke eller information om, at én eller flere elever bliver mobbet. Vi vil derfor opfordre dig til at reagere, hvis du bliver udsat for mobning eller er vidne til, at en kammerat udsættes for mobning. Henvend dig til en lærer, du er tryg ved eller til en ledelsesrepræsentant.

Vi er en del af Projekt Netwerk som handler om at udvikle stærke fællesskaber, som alle i klasserne og skolen er en del af.

Moduler

På gymnasiet bliver eleverne ikke husket på mødetiderne og pausernes starts- og sluttidspunkt.  Elever og lærere er selv ansvarlige for at overholde tiderne:

1. modul 8.45-10.15
2. modul 10.25-11.55
3. modul 12.25-13.55
4. modul 14.05-15.35
   

Skolen lukker klokken 17.00 og låser automatisk af, men pavillonen og study hall vil stadig kunne benyttes efter aftale.

Opgradering/nedgradering af et fag
I løbet af 2.g gives alle elever mulighed for at vælge et nyt eller opgradere et fag til næste skoleår. Dette er kun muligt inden for den fastsatte tidsrum. Deadline bliver meldt ud via lectio.

Ved opgradering efter deadline skal man ansøge skriftligt om en speciel  dispensation. Den skriftlige ansøgning afleveres til sekretariatet. Der gøres opmærksom på, at det er vanskeligt at opnå denne, samt at ens faglighed skal ligge på et hensigtsmæssigt niveau.

Orden og oprydning på skolen
Når du forlader et undervisningslokale, skal du sætte stolen op under bordet og rydde din plads for affald. Man rydder op efter sig selv indendørs og udendørs og lægger affald i skraldespande.
Ordensregler
Ordensreglerne her på skolen kan formuleres kort: Vi forudsætter, at alle elever er bekendt med almindelige normer for god orden og samvær, så det er en selvfølge, at man rydder op efter sig selv, at man møder til tiden, at man holder sin mobiltelefon slukket i timerne osv. Det er også en selvfølge, at en skoles sociale og arbejdsmæssige fællesskab kræver ansvarlighed, hensynsfuldhed og civiliseret adfærd af elever og lærere såvel i som uden for timerne.

Dette gælder:

·         over for kammerater, kolleger og skolens personale i det hele taget

·         over for skolens fysiske rammer

·         i alle situationer, hvor man handler som repræsentant for Københavns Private Gymnasium

Brydes reglerne for ordentlig opførsel, afgør rektor, hvilke konsekvenser, en forseelse skal have.

Parkering
Skolen råder ikke over parkeringspladser, men man kan parkere på vejen mod betaling. Parkering af cykler og knallerter finder sted i cykelstativerne i skolegården eller i cykelstativerne på Præstøgade.
Receptionen
Receptionen i stueetagen er åben mandag – torsdag kl. 9 – 15.00 og fredag kl. 9 – 14.00 for personlig henvendelse (tlf. 3918 3919). Via dette nummer kan man omstilles til rektor og den øvrige ledelse.
Rektor
Rektor Hasan Ademovski er skolens leder og den, der træffer den endelige afgørelse i de fleste spørgsmål. Døren til hans kontor er næsten altid åben, og du må gerne stikke hovedet inden for med relevante spørgsmål.

Telefonisk henvendelse via kontoret på tlf. 38 19 38 19.

Rygeregler

Skolen er røgfri i henhold til gældende lovgivning. Der må under ingen omstændigheder ryges på skolens matrikel. Rygning foran skolen er ikke tilladt. Man må altså ikke ryge på fortovet foran skolen. Det er lovfæstede regler og ikke noget, skolen selv kan bestemme. Det er heller ikke tilladt, at forlade terminsprøve, årsprøve eller anden eksamenssituation for at holde en rygepause.

Skemaændringer

Det kan af forskellige grunde være nødvendigt at foretage skema- og lokaleændringer. Disse bliver hver dag lagt ind på Lectio. Du skal selv holde dig orienteret og hver dag tjekke, om der er ændringer.

Snyd

I de seneste år er der kommet flere opgavecentraler på Internettet, hvor du kan hente besvarelser til dine opgaver, hvilket er snyd! At snyde er både forkert og et tillidsbrud mellem dig og din lærer. Det er også uklogt at aflevere andres besvarelser i dit eget navn, og du opnår ikke det, der er målet med undervisningen, nemlig at lære noget.

Skolens snydepolitik tager udgangspunkt i Undervisningsministeriet og uddannelses krav til skriftlige eksamensbesvarelser. Det er fx snyd, hvis:

 • en elev afleverer en opgave, de ikke selv har lavet.
 • en elev anvender dele af opgaver, de selv tidligere har afleveret, uden at angive det
 • en elev skriver helt eller delvist af efter andre elever
 • en elev anvender kilder uden at angive dem
 • en elev anvender uretmæssig hjælp eller ikke-tilladte hjælpemidler til at udarbejde en opgave

Ved snyd taler faglærer med eleven. Herefter foretages en indrapportering af snyd til ledelsen i forhold til et referat. Når eleven er indrapporteret for snyd, tildeles eleven et klip ud af 3 klip. Snyd bliver registreret i Lectio.  Hvis plagiering finder sted igen, bliver eleven bortvist fra skolen efter en samtale med rektor.

Skolen abonnerer på Urkund, et program der afslører om opgaven er skrevet af.

 

 

Studieretningsskift

Studieretningsvalg finder sted efter grundforløbets afslutning og efter en studieretningssamtale. Herefter kan studieretningsskift efter deadline kun ansøges skriftligt ved en speciel dispensation.

Den skriftlige ansøgning afleveres til sekretariatet.

Studieplan

I gymnasiet udarbejder lærerteamene en studieplan for undervisningen i den enkelte klasse. Denne indeholder planer for, hvordan undervisningen løbende tilrettelægges, gennemføres og justeres i alle klassens fag og i det faglige samspil. I det hele taget viser studieplanen, hvordan klassens lærere har planlagt, at undervisningen skal opbygges, så eleverne kan nå de kompetencer, der er målet både i de enkelte fag og i uddannelsen generelt.

Studieplanerne lægges på Lectio. Lectio er en lukket side, så hvis dine forældre gerne vil følge med, skal de se informationerne via dit login.

Studievalg

Skolen er tilknyttet Studievalg, hvorfra vi har en fast vejleder: Berit Maanson. Når hun kommer på besøg på skolen vejleder hun både kollektivt og individuelt om studiemulighederne efter gymnasiet. Hvis man har spørgsmål til Berit, skal man skrive en besked til hendes email (bema@studievalg.dk), da hun ikke ser beskederne på Lectio.

Studievejleder

Skolen er tilknyttet Studievalg, hvorfra vi har en fast vejleder: Berit Maanson. Når hun kommer på besøg på skolen vejleder hun både kollektivt og individuelt om studiemulighederne efter gymnasiet. Hvis man har spørgsmål til Berit, skal man skrive en besked til hendes email (bema@studievalg.dk), da hun ikke ser beskederne på Lectio.

S.U. – Statens Uddannelsesstøtte
Alle elever har ret til at få S.U. fra det fyldte 18. år. Der findes ingen dispensationsmuligheder for at søge, før man fylder 18 år. Du får uddannelsesstøtten fra det første påbegyndte kvartal efter din fødselsdag. Støttens størrelse er afhængig af dine forældres samlede indtægt – eller af indtægten hos den forælder, du bor hos – indtil du fylder 20 år. Der sker et fradrag i forældreindkomsten for hver søskende under 18 år. Selvom du flytter hjemmefra, før du fylder 20 år, gælder satsen som hjemmeboende stadigvæk, medmindre dine forældre bor mindst 20 km fra KPG. Husk at søge SU mindst 3 uger før du skal have pengene, dog tidligst 1 måned før din 18 års fødselsdag. Du får SU ved at søge via minSU. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID. Har du ikke NemID kan du bestille det på www.su.dk. Det tager noget tid at få koden, så bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden.

SU administreres af Elmas Demir i receptionen.

Sygeeksamen
Hvis du bliver syg til enten skriftlig eller mundtlig eksamen, skal du huske at melde dig til sygeeksamen. Denne afholdes i begyndelsen af det nye skoleår – oftest i august. Tilmelding til sygeeksamen sker til rektor inden den 24. juni på en af ministeriet udformet tilmeldingsblanket. Denne fås på kontoret.

Hvis du bliver syg under selve eksamenen, skal du meddele dette til vagterne eller eksaminator/censor, hvorefter du kan forlade eksaminationen.

Du skal være opmærksom på, at du under ingen omstændigheder efter en gennemført eksamen kan gøre krav på at komme til sygeeksamen.

Sygdom skal meddeles skolen (kontoret) så hurtigt som muligt, og du skal sørge for at skaffe dig en lægeerklæring. Denne betaler du selv.

Sygemelding
Hvis du bliver syg i løbet af skoleåret, bør du lægge en forklaring på Lectio, når du er tilbage igen, så rektor og dine lærere kan se, hvorfor du har forsømt undervisningen.

Hvis du på grund af sygdom er nødt til at forsømme undervisningen længere tid ad gangen, bedes du kontakte rektor. Skolen kan forlange dokumentation i form af en lægeerklæring. Ved længerevarende sygdom har skolen mulighed for at tilbyde ekstraundervisning.

Hvis du bliver syg en dag, hvor du skal til eksamen, skal du straks meddele dette til skolen, og du skal aflevere en lægeerklæring. Du kan så senere komme til sygeeksamen. Det samme gælder, hvis du bliver syg i forbindelse med udarbejdelsen af studieretningsprojektet i 3.g.

Teamkoordinator
Hver klasse i gymnasiet har et lærerteam, der leder og koordinerer arbejdet i og omkring klassen og følger klassens trivsel. Dette team ledes af en teamkoordinator, der lige som en gammeldags klasselærer har til opgave at løse forskellige opgaver i forbindelse med lærerforsamlingsmøder, karaktergivning m.m.. Vedkommende skal desuden koordinere samarbejdet mellem lærerne og sikre, at klassens studieplan udarbejdes og løbende justeres.
Terminsprøver
Som en forberedelse til den skriftlige eksamen er der terminsprøver og årsprøver. Meddel venligst skolen, hvis du er syg til en terminsprøve. Sygemelding kan kræve lægeerklæring.
Udmeldelse
Hvis du ønsker at melde dig ud af skolen, skal du i første omgang tale med en leder eller lærer, dernæst udfylde en skriftlig udmeldelsesblanket på kontoret. Hvis du er myndig, skal denne underskrives af dig selv, og hvis du ikke er myndig, af dine forældre. Vær opmærksom på at udmeldelse forudsætter to måneders varsel. Dvs. at hvis man fx udmelder sig i januar måned, så betaler man skolepenge for januar og februar.
Valgfag

I gymnasiet kan de fleste elever vælge et eller to valgfag ud over de obligatoriske fag og niveauer. Du kan i begge skoleformer vælge de fag, som skolen tilbyder på A-, B- eller C-niveau. Ifølge bestemmelserne kan du også vælge fag fra de øvrige gymnasiale uddannelser, men det er i praksis oftest meget svært at få fag fra andre ungdomsuddannelser til at passe ind i et skema.

Du skal i slutningen af grundforløbet angive dit ønske for valgfag for 3.g. Din studievejleder vil orientere dig grundigt om dine behov i forhold til videregående uddannelser, og uddannelseslederen orienterer om valgmulighederne på skolen. Du får også lejlighed til at tale med faglærere fra de valgfag, du måtte overveje at tage, så du får en god baggrund for at vælge, hvad der er det rigtige for dig. Du skal dog vide, at ikke alle valgfag eller niveauer oprettes, for det afhænger af, hvor mange der har ønsket det pågældende fag eller niveau. Det varierer fra år til år, hvilke valgfag, der udbydes.

I 2.g. afgives de endelige ønsker for 3.g.

Valg af valgfag er bindende! Det betyder, at når man har valgt et fag, kan man ikke bagefter ændre sit ønske.

Vejledning ud af gymnasiet: Skolen har en tilknyttet Studievalgsvejleder, som er Berit Maanson fra Studievalg Danmark. Hun yder kollektiv vejledning til arrangementer på skolen, og desuden personlig vejledning på gymnasiet, når der er træffetid. Du kan se i dit skema i Lectio, hvornår der er arrangementer, og om der er en træffetid. Du skal i reglen bestille tid til træffetid. Det kan være du ikke ved, hvilken uddannelse, der er den rigtige for dig efter gymnasiet. Det kan også være at du skal have hjælp til et konkret spørgsmål om den uddannelse, du tænker på. Studievalg kan hjælpe dig til at blive klar over de muligheder, du har.

Studievalg afholder i årets løb en række arrangementer, som vil introducere dig til det videregående uddannelsessystem og give dig redskaber, så du selv bliver i stand til at finde information om at vælge uddannelse. Nogle er klasseopdelt, andre er årgangsmøder. Nogle er udformet som oplæg, mens andre igen er workshops.